Dostosuj wydruk

Regulamin konkursu 1500

REGULAMIN KONKURSU „1500”


 

POSTANOWIENIA OGÓLNE


 

1. Nazwa Konkursu:

Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „ 1500 numer Gazety Jarocińskiej”

2. Podmiotem urządzającym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” jest Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, ul. Kasprzaka 1 a, 63-200 Jarocin, NIP 617-19-79-904, KRS nr 0000053718 w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy KRS, wysokość kapitału zakładowego 3.700.000 zł.

3. Obsługę i oprzyrządowanie techniczne niezbędne do przeprowadzenia konkursu zapewnia Spółka BILD PRESSE POLSKA sp. z o. o. sp.k. ( 90-539 Łódź, ul. Żwirki) – zwana dalej „Koordynatorem Technicznym”.

4. Zasięg konkursu.

Konkurs odbędzie się na obszarze całej Polski

5. Czas trwania konkursu.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 9 lipca 2019 r. o godz. 00.01 i kończy w dniu 12 lipca 2019 r. o godz. 16.00.

6. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o dotarciu SMS do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ SMS na serwer systemu teleinformatycznego Koordynatora Technicznego.


 

DANE OSOBOWE

7. Administratorem danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L z 2016 r. nr 119 jest Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 1A, 63-200 Jarocin, zwana dalej Administratorem.

8. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000, UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.

9. Dane przetwarzane będą w celu i zakresie związanymi z organizacją, przeprowadzeniem i rozliczeniem Konkursu zgodnie z Regulaminem Konkursu oraz w celach objętych każdorazowo zgodą rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika. Organizator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny dla organizacji, rozliczenia Konkursu.

10. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 Lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

6. Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie obejmuje także publikację danych osobowych Laureata: imię i nazwisko, nazwa miejscowości na łamach Gazety Jarocińskiej i portalu jarocinska.pl.

7. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie.

8. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

9. Ponadto uczestnicy konkursu podając dane adresata życzeń: imię i nazwisko bądź pseudonim robią to za jego zgodą na opublikowanie tych danych.


 

UCZESTNICY KONKURSU

10. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia ( z zastrzeżeniem pkt.11 regulaminu ), zamieszkała na terenie Polski, która spełni warunki regulaminu.

11. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy:

- organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice )

- firmy BILD PRESSE POLSKA Sp. z o.o. sp.k.


 

12. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:

- z akceptacją regulaminu konkursu,

- ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,

- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.


 

KOMISJA KONKURSOWA

13. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców konkursu, Organizator powoła 3-osobową Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wytypowane przez Organizatora.


 

PRZEBIEG KONKURSU

14. Uczestnik zgłasza chęć wzięcia udziału w konkursie poprzez wysłanie pod numer i o czasie podanym w „Gazecie Jarocińskiej” (nr 28) i na stronie www.jarocinska.pl (dalej „Witrynie”) wiadomości SMS (dalej „SMS”), w której wpisze treść podaną w „Gazecie Jarocińskiej” oraz na Witrynie, na którą składać się będzie m.in. odpowiedź na pytanie zawarte w nr 28 „Gazety Jarocińskiej”. Zgłoszenie nie zawierające wymaganej treści jest nieważne. Wielkość liter wpisywanych w treści SMS-a nie ma znaczenia.

15. Koszt przesłania jednej wiadomości SMS podany jest w „Gazecie Jarocińskiej” i na Witrynie. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w konkursie.

16. Zgłoszenia SMS do Konkursu są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas odbioru wiadomości SMS.

17. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia prawa uczestnictwa w konkursie w przypadku wysłania go poprzez SMS.

18. Po przyjęciu i zarejestrowaniu zgłoszenia każdy uczestnik otrzyma zwrotną wiadomość SMS z potwierdzeniem odbioru wiadomości SMS.

19. Podczas eliminacji Komisja Konkursowa na podstawie rejestracji systemu zgłoszeń wybierze zwycięzców. Zwycięzcy zostaną wybrani według następujących kryteriów:

- karnet pojedynczy na Jarocin Festiwal 2019 otrzyma osoba, która nadeśle w danym dniu, określonym w nr 28 „Gazety Jarocińskiej” najbliżej godziny 15.00 SMS o treści podanej w tym numerze „GJ” jako pierwsza, w przypadku przyznania więcej ilości takich nagród w dany dzień - więcej osób, które nadeślą w danym dniu, określonym w nr 28 „Gazety Jarocińskiej” najbliżej godziny 15.00 SMS o treści podanej w tym numerze „GJ” jako pierwsze bądź kolejne,

- zestaw biżuterii srebrnej wartości 100 zł składający się z bransoletki i łańcuszka z wisiorkiem otrzyma osoba, która nadeśle w danym dniu, określonym w nr 28 „Gazety Jarocińskiej” najbliżej godziny 15.00 SMS o treści podanej w tym numerze „GJ” jako pierwsza, w przypadku przyznania więcej ilości takich nagród w określony dzień - więcej osób, które nadeślą w danym dniu, określonym w nr 28 „Gazety Jarocińskiej” najbliżej godziny 15.00 SMS o treści podanej w tym numerze „GJ” jako pierwsze bądź kolejne,

- mikser stojący marki Silvercrest otrzyma osoba, która nadeśle w danym dniu, określonym w nr 28 „Gazety Jarocińskiej” najbliżej godziny 15.00 SMS o treści podanej w tym numerze „GJ” jako trzecia bądź kolejna,

- blender ręczny marki Silvercrest otrzyma osoba, która nadeśle w danym dniu, określonym w nr 28 „Gazety Jarocińskiej” najbliżej godziny 15.00 SMS o treści podanej w tym numerze „GJ” jako druga bądź trzecia, w przypadku przyznania więcej ilości takich nagród w określony dzień - więcej osób, które nadeślą w danym dniu, określonym w nr 28 „Gazety Jarocińskiej” najbliżej godziny 15.00 SMS o treści podanej w tym numerze „GJ” jako trzecie bądź kolejne,

- wagę kuchenną otrzyma osoba, która nadeśle w danym dniu, określonym w nr 28 „Gazety Jarocińskiej” najbliżej godziny 15.00 SMS o treści podanej w tym numerze „GJ” jako druga bądź trzecia, w przypadku przyznania więcej ilości takich nagród w określony dzień - więcej osób, które nadeślą w danym dniu, określonym w nr 28 „Gazety Jarocińskiej” najbliżej godziny 15.00 SMS o treści podanej w tym numerze „GJ” jako trzecie bądź kolejne,

20. Codziennie między 9 a 12 lipca będzie wybieranych 5 zwycięzców. O przyznaniu nagród decydować będzie poprawna treść odpowiedzi na pytanie zawarte w nr 28 „Gazety Jarocińskiej” oraz czas nadesłania wiadomości SMS - najbliżej godziny 15.00.


 

NAGRODY

21. Nagrodami w konkursie są:

a) 7 karnetów na Jarocin Festiwal 2019 wartości 139 zł

b) 5 zestawów biżuterii srebrnej wartości ok. 100 zł składający się z bransoletki i łańcuszka z wisiorkiem

c) 3 blendery ręczne Silvercrest wartości 35 zł

d) 3 miksery stojące Silvercrest wartości 89 zł

e) 2 wagi kuchenne wartości 25 zł


 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I ODBIÓR NAGRÓD

22. Organizator powiadomi zwycięzców Konkursu o przyznaniu nagród telefonicznie oraz poprzez publikację ich nazwisk w „Gazecie Jarocińskiej” i na Witrynie. Organizator poinformuje także zwycięzców o warunkach odbioru nagród oraz poprosi o podanie danych, tj. imienia, nazwiska, dokładnego adresu, telefonu kontaktowego oraz dokładnej daty urodzenia.

23. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w pieniądzu.

24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.


 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

25. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu od dnia rozpoczęcia konkursu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu. Reklamacje, które wpłyną po dniu 19.07. 2019 r. nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.

26. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres: Redakcja „Gazety Jarocińskiej”, ul. Kasprzaka 1 a, 63-200 Jarocin.

27. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.


 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

28. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści regulaminu.

29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminu, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

30. Operatorzy telekomunikacyjni odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.

Źródło:

Dodano: 2019.04.15

jarocinska.pl Copyright © 2007 - 2020 Południowa Oficyna Wydawnicza
redakcja: ul. Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin, 62 747 15 31